Penafian

 

Kami adalah pemilik hak cipta laman sesawang ini. Suara, grafik, carta, teks, video, maklumat atau gambar-gambar tempat atau individu adalah sama ada milik kami atau digunakan dengan kebenaran di laman sesawang ini. Tidak ada mana-mana bahagian di laman sesawang ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, gambar-gambar, audio atau video, yang dapat digunakan dalam apa cara sekalipun, atau untuk sebarang tujuan, tanpa kebenaran bertulis dari kami, kecuali jika dinyatakan di sini. Nama, logo, hak dagangan IWK adalah hak milik kami dan merupakan tanda dagangan yang berdaftar. Dengan memasuki laman sesawang ini, anda mengakui dan setuju bahawa sebarang nama, logo, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini adalah milik kami atau kami mempunyai lesen untuknya dan tidak boleh digunakan oleh anda tanpa mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu. Kami akan menguatkuasakan hak harta intelek kami sepenuhnya mengikut undang-undang. Sebarang penggunaan bahan-bahan di dalam laman sesawang ini adalah dilarang melainkan disediakan secara khusus di laman sesawang ini. Pengubahsuaian, penyiaran semula, atau penggunaan bahan daripada laman sesawang ini untuk sebarang tujuan lain adalah melanggar hak undang-undang kami. Sebarang penggunaan bahan-bahan yang tidak sah boleh menyebabkan anda dikenakan denda atau tuntutan ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda dagangan, hak cipta dan hak publisiti.